注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

为孩子的明天奠基

工大附小四(1)班金太阳博客

 
 
 

日志

 
 

七八单元看拼音写词  

2013-06-17 15:53:13|  分类: 家长必读 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

 《识字7》

lěnɡ qì    rè fēnɡ    duán yǔ    duì fānɡ   rè qínɡ  

(         )  (            ) (           )  (             ) (          )

qínɡ jié    duì huà    shǒu zú    rè  mén    duǎn xiǎo  

(         )  (              ) (          )  (             ) (            )

wú  qínɡ   lěnɡ fēnɡ   duǎn chu    lénɡ shuǐ   duì shǒu  

(            )  (           ) (               )  (               ) (           )

lěnɡ dàn   rè  ài    pínɡ dàn    xīn qínɡ  chánɡ duǎn 

(            )  (       ) (               )  (           ) (              )

rè shuǐ   tiān  ɡāo yún  dàn    lěnɡ yán   lěnɡ yǔ

(          )  (                           ) (             )  (          ) 

dàn shuǐ    dàn  lǜ     duán pǎo

(           )  (             ) (               )  

                

26《小白兔和小灰兔》

shēnɡ huó  bǎ  ɡuān   zhònɡ huā    bái chī     bǎ  shou 

(               )  (           ) (                )  (          ) (               )

chī lì     sònɡ ɡěi    huó  lì     bǎ  mén     ɡàn  huó  

(       )  (            ) (           )  (               ) (             )

bù  ɡěi    jiè  ɡěi    lā  chē   zhònɡ tián   xiǎo chī

(          )  (         ) (          )  (              ) (             )

 zhònɡ dì    zhǒnɡ zi

(            )  (             ) 

                  27《两只小狮子》

liàn xí    pínɡ chánɡ   kǔ  hǎi     zì xí     tónɡ xué  

(       )  (                 ) (           )  (       ) (            )

fēi  fǎ   xí  zuò    kǔ  ɡuā     xué shenɡ  chánɡ nián

(        )  (           ) (        )  (                  ) (              )

kǔ  ɡuǒ     shì fēi     kǔ tóu     ɡàn liàn     xué huì

(           )  (           ) (        )  (              ) (             )

fēi chánɡ   xué  xí   lǎo liàn   chánɡ lái  chánɡ wǎnɡ

(           )  (           ) (         )(           )(          )

 chánɡ kāi

(              )  (                ) 

28《小伙伴》

ɡònɡ tónɡ   ɡuò wèn    qì  chē    rén jiān   tián jiān

(      )  (           ) (        )  (       ) (      )

qì shuǐ   shí jiān    huǒ bàn     xué wen    bàn chànɡ

(      )  (           ) (        )  (       ) (      )

yí ɡònɡ     rù huǒ      hé huǒ    ɡōnɡ ɡònɡ  qì chē

(      )  (           ) (        )  (       ) (      )

            

29《手捧空花盆的孩子》

ɡè  wèi    shí fēn     fēn ɡōnɡ   xuán shǒu    zhǔ yào  

(     )  (           ) (        )  (       ) (      )

wèi zi     zì xuǎn     yào diǎn    fēn kāi    xuǎn yònɡ  

(      )  (           ) (        )  (       ) (      )

rànɡ wèi    rén xuǎn    hái  zi     fēn bié     nǚ 

(      )  (           ) (        )  (       ) (      )

méi yǒu    dì  wèi     chǔ fèn     nán  hái    xiǎo hái

(      )  (           ) (        )  (       ) (      )

yì  fēn  wéi  èr    méi  dà   méi xiǎo

(              )  (        ) (        )      

                      

《识字8》

hú shuǐ    nán ɡuā     qiū qiān    běi biɑn    hú  běi  

(      )  (           ) (        )  (       ) (      )

yún  nán   tài  hú    qiū tiān    nán fēnɡ   jiānɡ shān

(      )  (           ) (        )  (       ) (      )

jiānɡ shuǐ   hú nán   jiānɡ hé    lì  qiū    jiānɡ nán   

(      )  (           ) (        )  (       ) (      )

chánɡ jiānɡ   běi fēnɡ   hú miàn    qiū fēnɡ  qiū yǔ

(         )  (        ) (        )  (       ) (      )

30《棉花姑娘》

huǒ xīnɡ   qǐnɡ wèn     zhí yǒu      dà xuě    qǐnɡ rén  

(      )  (           ) (        )  (       ) (      )

xīnɡ xinɡ   zhǐ huì    xīnɡ ɡuānɡ   bái xuě     xuě  rén 

(      )  (           ) (        )  (       ) (      )

bānɡ shou  shēn qǐnɡ   xuě huā     xià xuě    bānɡ mánɡ

(      )  (           ) (        )  (       ) (      )

zhǐ shì     jiù shì     jiù yè     míng    xīnɡ

(      )  (           ) (      )  (              )

   

                   31《地球爷爷的手》

wán xiào    shù mù    qiú mén    táo zi    shǒu qiú  

(      )  (        ) (        )  (       ) (      )

shuǐ qiú    ɡǔ  wán    ɡānɡ ɡānɡ   shù lín    tiào ɡāo  

(      )  (           ) (        )  (       ) (      )

dì  qiú    táo huā     tiào mǎ    tiào shuǐ   ɡānɡ cái

(      )  (           ) (        )  (       ) (      )

táo shù    xīn tiào     zú qiú     táo hónɡ    shù  yè

(      )  (           ) (        )  (       ) (      )

32《兰兰过桥》

ɡè  zì     lán cǎo     dài diàn   jí huǒ     dài  lù   

(      )  (        ) (        )  (       )    (      )

jí mánɡ     pí dài     ɡè   ɡè     zuò wèi     ɡè  wèi  

(      )  (           ) (        )  (       ) (      )

lán huā    qǐnɡ zuò     ɡè  dì     hǎi dài   jí  yònɡ

(      )  (           ) (      )  (       ) (      )

yí  zuò qiáo    yí  zuò  shān   dài tóu    zuò huǒ chē

(          )  (             ) (        )  (           ) 

                33《火车的故事》

huó dònɡ    xīn  nián   wǎn  huì    chū mínɡ    tóu  fɑ    

(      )  (           ) (        )  (       ) (      )

fā mínɡ    xīn  shǒu    fā  diàn    záo  wǎn   chū   fā   

(      )  (         ) (        )  (       ) (        )

wǎn shɑnɡ  chénɡ yǔ      fā  shuǐ    dài  dònɡ  chénɡ wéi

(      )  (           ) (        )  (       ) (      )

chénɡ zhǎnɡ  wǎn nián     yǒu mínɡ   xínɡ dònɡ   chénɡ cái

(      )  (           ) (        )  (       ) (      )

fā dònɡ    mínɡ rén    dònɡ lì     mínɡ piàn   shū mínɡ

(      )  (           ) (        )  (       ) (      )

chénɡ qiān shànɡ wàn  bái fā  bái  zhònɡ  xīn shū   mínɡ qì

(                 ) (    ) (        ) (       ) (      ) 

34《小蝌蚪找妈妈》

zhè  me     méi yǒu     biàn tiān     tiáo  lǐ     duō  me   

(      )  (           ) (        )  (       ) (      )

zài   jiā     nà  me   yǒu ɡuān   biàn dònɡ   yì  tiáo  yú 

(      )  (        ) (        ) (       ) (           )

shén  me    yǒu  lì     biàn  xīn   miàn  tiáo  tiáo  zi

(      )  (        ) (         )  (       ) (      )

yǒu  kǒu  wú  xīn     yǒu   qì      wú  lì

(               )  (          ) (        ) 

      


  评论这张
 
阅读(46)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018